گلشید نوری

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : گلشید نوری

مدرس ساز :  ارف , گیتار کلاسیک و پاپ

روز های حضور در آموزشگاه :