1. سازهای کلاسیک ، آواز کلاسیک(همه)
  2. گیتار
  3. آواز کلاسیک
  4. سلفژ - تئوری موسیقی
  5. پیانو
  6. ویلن - ویلن کلاسیک
  7. ویلنسل
  8. موسیقی کودک - ارگ

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

سازهای کلاسیک ، پاپ ، آواز کلاسیک

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1 khoshghadami  فلمینگ خوشقدمی   گیتار (کلاسیک ، پاپ کلاسیک ، پاپ ، ساز دهنی و...) یکشنبه و چهارشنبه
2  rajabi1  کاویان رجبی  گیتار (فلامنکو بداهه نوازی  و...) دوشنبه - سه شنبه و پنج شنبه
3  khalil3i  پژمان خلیلی  گیتار(کلاسیک ، آگوسنیک ، الکتریک و ..)  شنبه
4  rozmari2  رزماری عیسی پور  آواز کلاسیک دوشنبه - چهارشنبه
5  A.Jahanshahi  انوش جهانشاهی  سلفژ - تئوری موسیقی یکشنبه
6  dariush-kavian2i  داریوش کاویانی  پیانو دوشنبه - سه شنبه و پنج شنبه
7  profile  نسرین مخبر  پیانو -ارگ چهارشنبه
8    فاطمه ریوند پیانو شنبه
9  amir-kolgan1i  امیر کولگانی  پیانو یکشنبه
10  profile  آوا افتخاری  پیانو کودک پنج شنبه
11  sanova  سانوا عندلیبی  ویولون سه شنبه
12  tighnavard2  اکبر تیغ نورد  ویلون کلاسیک  دوشنبه
13  ghazale-shirazy غزاله شیرازی  ویلنسل  چهارشنبه
14  farshchain21  الهام فرشچیان  موسیقی کودک - ارف  یکشنبه - دو شنبه - سه شنبه و چهارشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

گیتار

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1 khoshghadami  فلمینگ خوشقدمی   گیتار (کلاسیک ، پاپ کلاسیک ، پاپ ، ساز دهنی و...) یکشنبه و چهارشنبه
2  rajabi1  کاویان رجبی  گیتار (فلامنکو بداهه نوازی  و...) دوشنبه - سه شنبه و پنج شنبه
3  khalil3i  پژمان خلیلی  گیتار(کلاسیک ، آگوسنیک ، الکتریک و ..)  شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

آواز کلاسیک

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1  rozmari2  رزماری عیسی پور  آواز کلاسیک دوشنبه - چهارشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

سلفژ - تئوری موسیقی

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1  A.Jahanshahi  انوش جهانشاهی  سلفژ - تئوری موسیقی یکشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

پیانو

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1  dariush-kavian2i  داریوش کاویانی  پیانو دوشنبه - سه شنبه و پنج شنبه
2  profile  نسرین مخبر  پیانو -ارگ چهارشنبه
3    فاطمه ریوند پیانو شنبه
4  amir-kolgan1i  امیر کولگانی  پیانو یکشنبه
5  profile  آوا افتخاری  پیانو کودک پنج شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

ویلن - ویلن کلاسیک

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1  sanova  سانوا عندلیبی  ویولون سه شنبه
2  tighnavard2  اکبر تیغ نورد  ویلون کلاسیک  دوشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

ویلنسل

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1  ghazale-shirazy غزاله شیرازی  ویلنسل  چهارشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

موسیقی کودک - ارگ

 

ردیف   نام استاد دوره توضیحات
1  farshchain21  الهام فرشچیان  گوسیقی کودک - ارف  یکشنبه - دو شنبه - سه شنبه و چهارشنبه